Juni 2015
Reviderad Maj 2016: Bindande anmälan vid aktiviteter
Reviderad Februari 2017: Avhopp (ordinarie träningsverksamhet)
Reviderad November 2017: Delbetalning av terminsavgift
Reviderad Mars 2019 – Avhopp (ordinarie träningsverksamhet)
Reviderad Februari 2020 – Uppdatering av rutiner

Betalningspolicy

Prova på”-gång för alla nya deltagare

Alla nya deltagare i Örebro Tennisklubbs verksamhet har chans att prova en gång innan man bestämmer sig om man vill fortsätta i verksamheten. OBS! Om man efter denna ”prova på”-gång inte vill fortsätta måste detta skriftligen meddelas till kansliet inom en vecka efter provtillfället.
I annat fall debiteras avgiften för resterande termin.

Betalning av terminsavgift

Terminsavgiften ska betalas inom 30 dagar om inte annat anges. Vid försenad betalning tillkommer påminnelseavgift 45 kr. Efter två påminnelser förbehåller sig Örebro Tennisklubb rätten att stänga av vederbörande. För ytterligare information, se Örebro Tennisklubbs stadgar

Avhopp (ordinarie träningsverksamhet)

Varje år inför höstterminen arbetas träningsschemat om. De nya träningstiderna mailas ut senast under vecka 33 till de som varit aktiva föregående termin och inte meddelat avhopp. Därför är det viktigt att man uppger korrekt mailadress och även uppdaterar adressen om den ändras.
För vårterminen gäller samma träningstider som man haft föregående termin om inget annat meddelas. Observera att det är var och ens ansvar att kolla upp sina träningstider.

Inga muntliga uppsägningar till tränaren på banan accepteras. Avhopp inför nästkommande termin meddelas senast 10 juli (höstterminen) respektive 10 december (vårterminen) genom att fylla i formuläret för avhopp
Om platsen inte är uppsagd förutsätts att den aktiva fortsätter träningen även under påföljande termin.

Sker avhopp eller minskning av antalet träningstimmar senare än ovanstående datum eller utan att meddela kansliet skriftligen, är den aktiva skyldig att betala terminsavgift enligt nedan:

Sen avanmälan (före terminsstart)             25% av terminsavgiften
1 vecka in på terminen                               50% av terminsavgiften
2 veckor in på terminen                             75% av terminsavgiften
3 veckor in på terminen                             100% av terminsavgiften

Undantag görs endast vid långvarig sjukdom/skada styrkt av läkarintyg, eller definitiv avflyttning från orten.

Delbetalning av terminsavgift

Familjer/spelare som totalt har en terminsavgiftskostnad på över 6000 kr, har möjlighet att göra
tre lika stora delbetalningar. Betalningen ska då vara Örebro Tennisklubb tillhanda senast 30 juli,
30 augusti och 30 september för höstterminen och den 30 december, 30 januari och 28 februari
för vårterminen.

Återbetalning av terminsavgift

Terminsavgiften eller del av terminsavgiften betalas endast tillbaka om man ådragit sig en skada eller liknade under pågående termin. Det återbetalade beloppets storlek beräknas utifrån det datum som skadan meddelas till kansliet. Läkarintyg måste då uppvisas. Dock kan vi då inte garantera en plats om man sedan vill komma tillbaka efter skadan. Vill man ha kvar sin plats måste man betala terminsavgift och ev. medlemsavgift som vanligt.

Bindande anmälan vid aktiviteter

På flera av våra aktiviteter tillämpar vi bindande anmälan. Det betyder att betalning ska vara erlagd innan aktivitetens start för att man ska ha rätt att delta i aktiviteten (om betalning ska ske via bankgiro eller faktura anges på aktivitetsinbjudan). Även om man inte kan vara med så mycket som man tänkt, måste hela avgiften betalas.

Om man får förhinder och inte kan delta alls betalas 50% av avgiften tillbaka (under förutsättning att förhindret meddelats skriftligen till kansliet i god tid innan aktivitetens start). Undantag görs endast vid långvarig sjukdom/skada styrkt av läkarintyg, eller definitiv avflyttning från orten.

Uteblir man utan att meddela förhinder ska hela avgiften betalas. I de särskilda fall där man gjort en bindande anmälan men ännu inte betalat för aktiviteten kvarstår betalningsskyldigheten.

Vid kortvarig sjukdom
Anmälan är bindande även vid kortvarig sjukdom (d.v.s. insjuknande strax innan aktivitetsstart eller under pågående aktivitet). Om man blir kortvarigt sjuk 50% eller mer av aktiviteten (ex. två av totalt fyra dagar) betalas 50% av avgiften tillbaka under förutsättning att sjukdomen meddelas skriftligen till kansliet och är styrkt av läkarintyg.——–

Anledningen till dessa riktlinjer är att vi i möjligaste mån försöker hålla nere våra avgifter, men vi måste ändå täcka de kostnader som vi har för banor, tränare, bollar m.m. Även om vi har kö till vår verksamhet så är det inte alltid lätt att fylla platser under terminens gång vid avhopp, skador m.m, då det krävs att spelaren som sätts in har rätt nivå i förhållande till övriga i gruppen. Därför måste man betala avgiften även om man hoppar av under terminens gång eller får förhinder vid aktiviteter.