Svar på frågor gällande Årsmötet 2022

Vi hade ett välbesökt årsmöte 20 april, med flertalet intressanta diskussioner. Det är mycket positivt!

Efter vårt årsmöte, så har det inkommit några kommentarer som påvisat att årsmötet innehöll en del felaktigheter i förhållande till klubbens stadgar. Det har vi i styrelsen nu tagit ställning till och vill informera om i det följande.

Arrangör av årsmötet var sittande styrelse som då bl a hade funktionärsuppgiften att föra röstlängd. Tyvärr så uppfyllde sju personer som var närvarande vid mötet inte medlemskravet. För att på bästa vis råda bot på detta har vi rådfrågat Sisu idrottsutbildarna och Örebro Föreningsråd om hur vi ska gå till väga. 

  • Vi bedömer att de val som gjordes där det skedde rösträkning, dvs ordförande samt valberedning, inte hade fått annat utfall för det fall rätt röstlängd hade använts.
  • Det har efter årsmötet från en del medlemmar framhållits att det är jäv att vår kassör och vår revisor bägge har sina civila anställningar hos Grant Thornton. Denna fråga prövades av Grant Thornton före årsmötet och det som då framkom var att jäv ej förelåg om vår kassör var adjungerad ledamot, vilket våra stadgar medger. Dvs, vår revisor tillstyrkte det som skedde vid årsmötet, och där är det viktigt att veta att årsmötet inte valde in vår kassör till styrelsen, hon deltar i styrelsen såsom adjungerad av styrelsen. Därefter, dvs efter årsmötet, har vår revisor ändå valt att meddela avgång. Vi har förstått det så att det motiverats av att han tyckte det var bra med ytterligare marginal i jävsfrågan. Vår valda revisor har då meddelat valberedningen att han önskar bli utbytt, men att han kvarstår intill vi finner en ny revisor. Dvs, det är ingen stress med något nytt årsmöte förrän vi har en ny revisor som kandiderar. Valberedningen har redan startat processen att finna ny revisor till vår förening och det kan här bli aktuellt med ett extra årsmöte.
  • Det har också från en del medlemmar framhållits att valberedningens ordförande bör avgå då han är jävig pga att hans son är anställd i föreningen. Vi har inhämtat utlåtande från Sisu och Örebro Föreningsråd. Vår bedömning är att personen kan vara ordförande i valberedningen. Dessutom har släktskapet med den anställde informerats om i samband med årsmötets val, så där fanns möjlighet inom klubbens demokrati att inte välja honom om en majoritet så önskade.

Vi ser fram emot ett fortsatt bra verksamhetsår och inför nästa årsmöte kommer styrelsen på ett bättre vis säkerställa att röstlängden är korrekt. Kommer behövas en noggrannare avprickning av alla mötesdeltagare och det ska vi se till att ordna till då.  

Med vänlig hälsning

Anders Svensson

Ordförande

gm ÖTK Styrelse